Thailand  English  China
Index Register
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการ ร่วมธุรกิจ ข่าวสารและสาระน่ารู้ กิจกรรม ถาม-ตอบ ติดต่อเรา ดาวน์โหลด
ข่าวสารและสาระน่ารู้
ระบบการผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบา
ข้อควรคำนึงสำหรับการตัดสินใจลงทุนระบบการผลิตคอนกรีตมวลเบา
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product DESIGN)
  การออกแบบเครื่องจักร (Machining Design)
  การออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design)
  สูตรในการผสม (Formula Design)
  ความเชี่ยวชาญของผู้ออกแบบระบบ (Expertise Design)
  การลงทุน (Investment)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คอนกรีตมวลเบา
  ประเภทคอนกรีตเบา
  คุณสมบัติคอนกรีตเบา
อิฐมวลเบา
  คอนกรีตโฟม
ขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบา CLC
ขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบา ALC
การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต
  ผลการทดสอบการรับกำลังอัด
  ผลการทดสอบหาค่าอัตราการดูดซึมน้ำ
  ผลการทดสอบหาค่าอัตราการหดตัว
  ผลการทดสอบค่าการนำความร้อน
  ผลการทดสอบ กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต
  ผลของปริมาณโฟมต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา
  กำลังอัดและความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา
  โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบา
น้ำยาสร้างฟองโฟม
การหดตัวของคอนกรีต
เถ้าถ่านหิน
การประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบา
Construction
Ready Mix Mobile CLC
Land Scrape
Interior
Agriculture
แวดวงธุรกิจ
แวดวงธุรกิจ
คู่มือ
คู่มือการก่อ
คู่มือการฉาบ
ผลของปริมาณโฟมต่อคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบา
     อัตราส่วน S/C มากจะเหมาะกับส่วนผสมที่มีความหนาแน่นสูง ที่ความหนาแน่นต่ำอัตราส่วน S/C สูงจะส่งผลให้ส่วนผสมเข้ากันได้ยากขึ้น อีกทั้งมีความหนืดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ปริมาตรฟองอากาศในส่วนผสมมีค่ามากขึ้นเกินกว่าร้อยละ 45 โดยปริมาตรแล้วการผสมให้เข้ากันทำได้ยากส่งผลให้กำลังอัดมีค่าต่ำจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ปริมาณฟองอากาศเกินกว่าร้อยละ 45 โดยปริมาตร
     จากผลการทดลองพบว่าที่ความหนาแน่นต่ำ อัตราส่วน S/C ที่ให้กำลังอัดสูงสุดเท่ากับ 0.7 ดังนั้นคอนกรีตมวลเบาที่มีความหนาแน่นสูงควรใช้อัตราส่วนระหว่างทรายต่อปูนซีเมนต์สูง และ ควร ปรับลดอัตราส่วนระหว่างทรายต่อปูนซีเมนต์ลงเมื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีความหนาแน่นต่ำลง
     เมื่อพิจารณาผลการทดลองดังแสดงในรูป เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ (มอก. 1505-2541) ในการผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบาผลิตโดยระบบไอน้ำความดัน (Aautoclaved aerated concrete,AAC) สำหรับคอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพ 4 ชนิด 0.8 โดยมีค่ากำลังอัดระหว่าง 4-5 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (40-50 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) ความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย 710-800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นในการผลิตคอนกรีตมวลเบาโดยใช้โฟมเป็นส่วนผสม จึงต้องมีการคำนวณและออกแบบให้ถูกต้อง เพื่อสามารถทำให้ได้คอนกรีตมวลเบาที่มีความหนาแน่นที่ไม่สูงมากนัก และให้กำลังอัดใกล้เคียงกัน จากการผลิตจะเห็นได้ว่าคอนกรีตมวลเบาแบบใช้โฟมเป็นส่วนผสม มีขั้นตอนการผลิตที่ง่าย เมื่อเทียบกับคอนกรีตมวลเบาผลิตโดยระบบไอน้ำความดัน
     
© 2012 Copyright all right reserved | www.clcprolicon.com